Openingstijden 2017
Maandag12:30 - 17:00 uur
Dinsdag12:30 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur
Zaterdag10:00 - 15:00 uur
ZondagGesloten
U kunt bij ons pinnen.
Motor accu zoeken:
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
 

Voorwaarden

nieuwe link t.b.v.klanten in bijvoorbeeld Belgie.....http://www.mkbservicedesk.nl/2212/ik-met-mijn-webwinkel-producten.htm

partilculieren betalen altijd de nederlandse btw bij accuhandel utrecht ( accushop.nl ) 

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1) Accushop, de bepaler van deze algemene voorwaarden.

2) Consument, de klant (wederpartij) een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met Accushop.

 

Artikel 2: Indentiteit


Accushop.nl onderdeel van Accuhandel-Utrecht
Draaiweg 52
3515EM Utrecht

030-2734157
info@accushop.nl

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Accushop en de consument waarop Accushop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Accushop, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze voorwaarden gelden niet voor bedrijven. Hiervoor gelden onze Algemene voorwaarden, gedeponeerd ter griffe van de Arrondissements-Rechtbank te Utrecht , laatste versie.
 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, Handelsregister.

Artikel 4: Producten

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Accushop in het aanbod worden genoemd.

Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Artikel 5: Bestelling(en) & leveringen

De koerier levert namens Accushop pas uit na ontvangst van betaling bij IDeal  een on-line betalingsevice 
Betaling a contant bij afhalen is ook mogelijk, betreft dus onze voorkeur 

Accushop doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Accushop streeft ernaar dat de on-line bestelling op de voorgestelde leverdag uit te leveren ( zie het schema bezorgdagen op Accushop.nl ).
 Het kan zijn dat er door omstandigheden (overmacht) de bestelling een dag later aankomt (ziekte, weersomstandigheden, verkeers chaos, pech gevallen bezorgauto's, of andere omstandigheden).

 

 

 

Indien Accushop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Accushop schriftelijk in gebreke te stellen.

De bestellingen worden als regel verstuurd met een eigen bezorgdienst.

Artikel 6: Herroepingsrecht & het retourneren van zendingen/producten

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen,behalve voor aanbiedingen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet geactiveerd, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Accushop over de staat van de produkten , wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Artikel 7: Bezorging

Accushop draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies direct op de klant over.

Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Accushop gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Artikel 8: Garantie

Accushop garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Accushop op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van één maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Accushop eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Accushop overgenomen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Accushop te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld.

De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Accushop of het artikel vervangen wordt.

Bij alle artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Accushop is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Accushop is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Accushop geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Accushop.

(In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Accushop

Garantietermijn: START, GEL en AGM accu's 2 jaar op fabrieks- en constructiefouten,1e jaar 100 % het 2e jaar 50%

Garantietermijn: Semi-tractie accu's & Heavy-Duty accu's 1 jaar op fabrieks- en constructiefouten.

Garantietermijn: Motorfietsaccu's, Golfcaddy accu's 6 maanden op fabrieks en constructiefouten.

Garantietermijn: Tractiecellen 4 jaar pro/ratio op fabrieks en constructiefouten.

Artikel 9: Terugbetalingen

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Accushop gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Artikel 10: Privacy

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Accushop. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Accushop verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Artikel 11: Overige bepalingen

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Accushop geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.